Informace prodej - nájem

--- STRÁNKA SE UPRAVUJE --- 

Zařizujeme i některé další služby:   překlady textů do mnoha jazyků i exotických

 Zákony: ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY ČR Zajímavé odkazy:   
 Občanský zákoník 40/1964 Sb. Ministerstvo zahraničí mapy , mapy GOOGLE
 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. Ministerstvo zdravotnictví Obchodní rejstřík
 Zákon o vlastnictví bytů 72/1994 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj ARES - seznam právnických a fyzických osob
 Občanský zákoník 89/2012 Sb.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Asociace realitních kanceláří
 Zák. o realit. zprostředkování 39/2020 Ministerstvo spravedlnosti CzechInvest
  Ministerstvo práce a sociálních věcí Centrum pro regionální rozvoj
  Ministerstvo životního prostředí Česká konsolidační agentura
  Ministerstvo dopravy  Agentura pro rozvoj podnikání
  Ministerstvo zemědělství Stránky nejen o legislativě pro podnikání
 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu

 Ministerstvo financí

 Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkuebnictví 
  Ministerstvo obrany Českomoravská zaruční a rozvojová banka
  Ministerstvo vnitra Česká exportní banka
  Ministerstvo kultury Exportní garanční a pojišťovací společnost
  Poslanecká sněmovna Ekologické předpisy
  Senát  
  Vláda ČR  
  Prezident  
  Celní správa 
  Český statistický úřad  

   

                       POUČENÍ

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen jako „Poučení“)

 


realizované ze strany společnosti: Compact Prague s.r.o.,

IČO: 27586782, se sídlem: náměstí Junkových 2870/4, Praha 5, 155 00,

tel.: 602344642, e-mail: info@compactprague.cz, www.compactprague.cz

(dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“)

 

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem

(dále jen jako „Zájemce“)


                                  


Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním prostředkovatelem) o tom, že:


 


 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim Zákona o realitním zprostředkování (č.39/2020 Sb.); 

 • Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;

 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);

 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) -  s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 5 pracovních dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;

 • Návrhy Zprostředkovatelských smluv budou zaslány zájemcům o realitní služby e-mailem na základě jejich žádosti;

 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané -  procento ze skutečné ceny (která bude uvedena v Realitní smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.

 • Provize bude v případě, že je zprostředkovatel plátcem daně z přidané hodnoty, vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy Zájemce bude povinen uhradit Realitnímu zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;

 • Provize bude splatná dnem uzavření Realitní smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Realitním zprostředkovatelem); je preferován bezhotovostní způsob úhrady Provize;

 • Veškeré náklady Realitního zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

 • Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v souladu se Zákonem o realitním zprostředkování, práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).   

   

  Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

   

 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

   

  Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom Realitní zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Realitního zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Realitního zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

      

  Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

   

  Adresát (zprostředkovatel): ...

  se sídlem: ...

  e-mail: ..., FAX: ...

   

  Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...

   

  Vaše jméno a příjmení: ...

  Vaše adresa: ...

  Datum: ...

  Váš podpis:

  (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   


Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Realitního zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Realitního zprostředkovatele. V tomto směru Realitní zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


 


Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Realitním zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.


 


Zásady ochrany osobních údajů Realitního zprostředkovatele jsou uveřejněny na stránkách www.compactprague.cz


 


 


V Praze dne 28.2.2020


Compact Prague s.r.o. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


Informace pro naše klienty

Vážení, na našich stránkách se snažíme dodržovat určité postupy. Např. ceny nemovitostí nabízených k pronájmu jsou uváděny zpravidla v případě bytů a rodiných domů v Kč měsíčně, u kanceláří  v Kč za m2 měsíčně. V případě prodeje je uváděna celková cena, kterou požaduje prodávající. Dále informace, které jsou u detailů uváděny jsou základní. Pokud není uvedena třída energetické náročnosti nebyl dodán PENB a platí ze zákona třída G.  Bohužel není možné uvést informace úplně všechny z technických a jiných důvodů. Proto preferujeme vždy osobní kontakt s klientem. Pak můžeme lépe vyhovět jeho požadavkům. Ceny za naše služby jsou v běžných případech standardně dány. U případů, které se neřeší běžnými postupy nebo u našich VIP klientů či stálých zákazníků jsou ceny stanoveny individuálně.


Desatero návštěvníka realitní kanceláře

1) Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří. Vyhýbejte se jednotlivcům, slibujícím fantastické nemovitosti a služby.

2) Ve vámi vybrané realitní kanceláři si všímejte jednání jejích pracovníků, vybavení kanceláří, celkové atmosféry. Řekne vám to víc než jakákoli reklama.

3) Vyžadujte komplexní informace o způsobu práce kanceláře, kterou jste si vybrali. Většina z nich má své provozní předpisy, které si pečlivě prostudujte.

4) Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte. Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.

5) Uzavírejte jen takovou smlouvu, ve které se zavazujete akceptovat pouze kupujícího, který splňuje veškeré podmínky prodeje specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě.

6) Dbejte na úplnost zprostředkovatelské smlouvy, vyžadujte přesné znění ve všech jejích ustanoveních, zvláště pak v termínech a provizi. Pokud máte pochybnosti, vyžádejte si před podpisem konzultaci právníka.

7) V případě sepisu kupní smlouvy trvejte na notáři či advokátovi. Jinými osobami psanou kupní smlouvu odmítněte.

8) Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, vyžádejte si doklad o tom, že může tuto nemovitost nabízet. Ušetříte si čas, peníze a zklamání.

9) Kupovanou nemovitost si důkladně prohlédněte, máte-li pochybnosti, konzultujte je s odborníkem. Vyžádejte si doklady k nemovitosti, jakož i veškeré dostupné další informace. Teprve po zvážení všech faktů se rozhodujte.

10) Jednejte seriózně, protože na základě shora uvedených faktů jste si určitě vybrali seriózní kancelář. Pouze za vzájemné důvěry se může podařit dobrý obchod.

  Ing.Ivan Žikeš  

  Viceprezident Asociace realitních kanceláří České republiky 


Charakter smluvního vztahu
mezi kanceláří a klientem nabízejícím nemovitost. Větší a déle působící kanceláře uzavírají v převážné většině případů tzv. exkluzivní smlouvy. Jsou to smlouvy, kterými klient zmocňuje kancelář k výhradnímu zastoupení ve věci prodeje uvedené nemovitosti a zavazuje se, že nebude sám hledat vhodného kupujícího (ani hledáním nepověří jinou realitní kancelář). Zároveň kancelář zmocníte do prodeje investovat vlastní finanční prostředky a docílit tak seriózního obchodu. V podstatě je tento typ smlouvy výhodný pro obě smluvní strany. Klient se nemusí obávat, že by se jednání zbytečně protahovalo, protože i druhá strana má zájem na co nejrychlejším vybavení transakce. A zájemci jsou motivováni jistotou, že tutéž nabídku u žádné další realitní kanceláře nenajdou. Smlouva bez exkluzivity naopak uvedené omezující podmínky neobsahuje. Znamená to, že můžete svoji nabídku svěřit několika realitním kancelářím zaměřeným na odlišné trhy či okruhy možných zájemců. S vědomím, že na téže nemovitosti pracuje několik konkurentů, může být realitní kancelář zainteresovaná na urychleném uzavření transakce a připsání si daného obchodu pro sebe. Zpravidla se ovšem realitní kanceláři zavážete uhradit určité náklady i v případě, že s její pomocí nemovitost neprodáte nebo zakázka nemusí mít pro realitní kancelář takovou významnou prioritu. Takže na zakázce pracuje sice více kanceláří, ale s nižší intenzitou a s nižšími prostředky. Působí zde ovšem i opačná tendence, během času jde cena dolů a prodlužuje se doba, po kterou je nemovitost nevyužitá (vlastník tak každý měsíc může přicházet o své peníze). Řada kanceláří neinzeruje nabízené nemovitosti pod cenou schválenou se zákazníkem a později kanceláře mohou zákazníka přesvědčit, že dostat víc peněz je nemožné. Navíc opakování jednoho inzerátu více realitními kancelářemi v jednom či několika časopisech působí na možné zájemce spíše negativně, mají pocit, že jde o nepříliš atraktivní nemovitost.

Doporučení pro majitele nemovitostí

Pronájmy:

Při pronájmu nemovitosti by měl pronajímatel vždy vědět více informací o budoucím nájemci nežli jen identifikační údaje uváděné v nájemní smlouvě. Pokud se např. v bytě nachází zařízení, je dobré posoudit cenu nájmu a možnost vyššího opotřebení např. chovem zvířat apod. Dále je nutnou podmínkou platného nájemního vztahu uzavřít písemnou smlouvu o nájmu. Ze zákona tato smlouva musí obsahovat určité údaje bez kterých není platná. Ve smlouvě je nutné také stanovit platbu za spotřebu energií a služeb a formu měření energií s následným vyúčtováním. Při nedodržování platební morálky nájemcem je nutné zakročit a domluvit se ihned. Veškeré podstatné záležitosti, které se domluví před podpisem smlouvy nebo za doby jejího trvání, upravit do písemné podoby. Vždy mějte na paměti, že jednání s partnerem je většinou příjemné do doby než nastane nějaký problém. Pokud problém nastane a pokud není protistrana ochotna problém řešit, je vždy dobré použít příslušnou písemnou dohodu. Nájemní smlouvu si vždy důkladně prostudujte. V případě, že návrh smlouvy Vám předloží druhá strana a Vy nejste zběhlý v tomto oboru, nechte si smlouvu posoudit třetí nezávislou stranou. Pokud Vám není něco jasné zeptejte se. Od toho si najímáte realitní kancelář nebo právníka. Za neznalost se nestyďte. Právníci a realitní makléři zase nemusí rozumět dobře Vaší profesi.    

Prodeje:

U prodeje nemovitostí platí hlavní zásada pro majitele v ověření platební schopnosti kupujícího. To je možné provést několika způsoby. Základem ale zůstává zásada, že dokud není zajištěno financování, nepodepisuji platnou listinu, kterou se nemovitost prodává. Tyto záležitosti by měla každá realitní kancelář zajistit. Dále je důležité, aby smlouva, kterou se nemovitost prodává, daruje apod., měla správnou formu a náležitosti. Šetří se tím čas a peníze všech zúčastněných stran. Nemovitost se předává nejdříve při splnění povinností kupujícího. Pozor jste plátci daně z převodu nemovitostí.

Doporučení pro nájemce a kupující 

Pronájmy:

Vždy by Vám měl pronajímatel doložit oprávnění k nakládání s nemovitostí. Tím rozumíme v případě majitele aktuální výpis z katastru nemovitostí u jiných osob plnou moc pro daný účel vystavenou majitelem nemovitosti. Pozor! Je rozdíl mezi nájmem a podnájmem. Důkladně si přečtěte smlouvu. Stejně jako u pokladny "Na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.". Nemovitost si dobře prohlédněte a všechny nedostatky uveďte do předávacího protokolu.

Prodeje :

Opět jako v případě pronájmu chtějte doložit vlastnictví k nemovitosti před podpisem smluv. Nemovitost si důkladně prohlédněte ev. pokud se stavebnictvím nemáte moc zkušeností, nechte si stav nemovitosti posoudit odborníkem.  U pozemků, které chcete pořídit za účelem výstavby objektu, chtějte doložit možnost umístění takové stavby. Než složíte zálohu, zajistěte si financování celé transakce. Záloha může být i nevratná.


Základní právní předpisy, které mají vztah k realitní činnosti (zdroj ARK)


Rozumí se právní přepisy ve znění pozdějších předpisů, uvedena je poslední změna

ÚNOR 2007 

-                  Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, poslední změna z.č. 214/2006 a 315/2006 Sb.

-                  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, poslední změny 79/2006 Sb., 81/2006 Sb. a 308/2006 Sb.

-                  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, poslední změna 107/2006 Sb., 160/2006 Sb. a 315/2006 Sb.

-                  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  (účinnost 1.1. 2007), změna z.č. 585/2006 Sb.

-                  Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, poslední změna 354/2004 a z.č. 444/2005 Sb.

-                  Zákon č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnost, poslední změna z.č. 344/2005 a 444/2005 Sb.

-                  Vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle z.č. 61/1996 Sb., ve znění vyhl.č. 283/2006 Sb.

-                  Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, poslední změna z.č. 171/2005 a 179/2005 Sb.

-                  Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, ve znění N.vl. č. 151/2006 Sb.

-                  Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, poslední změna z.č. 59/2005 Sb. a 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), poslední změna z.č. 53/2004 Sb., 186/2006 Sb. a 342/2006 Sb.

-                  Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí z.č. 265/1992 Sb. a z.č. 344/1992 Sb., poslední změna 163/2001 Sb.

-                  Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí z.č. 265/1992 Sb. a z.č. 344/1992 Sb. (účinnost 1.3. 2007)

-                  Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí , poslední změna vyhl.č.  44/2005 Sb. a 457/2006 Sb.

-                  Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně občanského zákoníku

-                  Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, úplné znění z.č. 440/2005 Sb.

-                  Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách , poslední změna z.č. 315/2006 Sb.

-                  Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, poslední změna z.č. 133/2006 Sb.

-                  Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání

-                  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (účinnost 1.7. 2007)

-                  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

-                  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (účinnost 1.1.2007)

-                  Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

-                  Částka 163/2006 Sb. prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu: č. 498 až 503/2006 Sb.

-                  Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě  (zákon o vyvlastnění) (účinnost 1.1. 2007)

-                  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, poslední změna z.č. 444/2005 Sb. a 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, poslední změna z.č. 1/2005 Sb., 3/2005 Sb., nález US č. 240/2005 a z.č. 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, nález US 272/2005, 531/2005 Sb.

-                  Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, poslední změna z.č. 94/2005 Sb.

-                  Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, poslední změna z.č. 444/2005 Sb. a 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, poslední změna z.č. 444/2005 Sb. a 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, poslední změna z.č. 342/2005 Sb. a z.č. 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, poslední změna z.č. 484/2004 Sb.

-                  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, poslední změna z.č. 257/2004 Sb.

-                  Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 151/1997 Sb., poslední změna vyhl.č.  640/2004 Sb. a 617/2006 Sb.

-                  Vyhláška č. 456/2005 Sb., seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, změna vyhl.č. 468/2006 Sb.

-                  Přehled cenových map staveních pozemků obcí – stav k 30.6. 2006 (Cen. věstník 10/2006)

-                  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, úplné znění z.č. 45/2006 Sb.,poslední změna z.č. 267/2006 Sb. a 29/2007 Sb.

-                  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, poslední změna z.č. 545/2005 Sb. a 109/2006 Sb.

-                  Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, poslední změna z.č. 545/2005 Sb.a 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitost, poslední změna z.č. 342/2005 Sb. a 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, poslední změna z.č. 495/2005 Sb., 81/2006 Sb. a 264/2006 Sb.

-                  Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, poslední změna z.č. 397/2005 Sb.

-           Zákon č. 39/2020 Sb. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zásady ochrany osobních údajů


Dokument, který právě čtete, obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.


Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, byly tyto Zásady připraveny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).


Přestože s sebou Nařízení přináší některé nové povinnosti, zásady, které v oblasti ochrany osobních údajů dlouhodobě uplatňujeme, se zásadně nemění. Snažíme se vždy pracovat s přesnými a dle potřeby aktualizovanými daty, ukládáme je pouze po dobu nezbytně nutnou a nakládáme s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou specificky vymezena v textu níže.


 


1. Komu souhlas udělujete?


Vaše osobní údaje předáváte společnosti (tj. správci osobních údajů) Compact Prague s.r.o., se sídlem náměstí Junkových 2870/3, Praha 5, 15500, IČO 27586782, zapsané u Městského soudu v Praze, C117209 )dále jen "Compact Prague".


 


2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?


Vaše osobní údaje zpracováváme k:


a)   zajištění uzavření a následnému plnění smluvního závazku mezi námi a vámi, k vedení s tím související komunikace mezi námi, jakož i za účelem plnění zákonných povinností, které z takového vztahu vyplývají např. účetní a daňové povinnosti, povinnosti vyplývající ze zákona o archivnictví;


b)   ochraně našich oprávněných zájmů, kterým je řádné plnění veškerých našich vzájemných smluvních závazků, které vůči sobě máme, včetně vymáhání pohledávek, prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy, oprávněným zájmem je dále přímý marketing, ochrana našeho podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje. V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 9 tohoto informačního memoranda;


c)   plnění právních povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“).


d)   k zasílání nabídky našich realitních služeb, pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz výše a) – c), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.


 


3. Jak byly osobní údaje získány?


Osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů na webových stránkách, z údajů Vámi poskytnutých při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí), při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype). Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu.


Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat však pouze pro uplatnění našich oprávněných zájmů nebo při plnění zákonných povinností.


Dále jsme mohli vaše osobní údaje získat od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů, a to v rozsahu a k účelu, k jakému je oprávněn je zpracovávat on.


4. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?


K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracováváme následující kategorie osobních údajů:


základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození nebo rodné číslo a identifikační číslo;


kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;


informace o využívání našich produktů a služeb – jedná se o údaje o tom, zda jste si od nás již v minulosti pronajali nebo koupili nemovitost, či využili jiných služeb, které naše společnost nabízí;


informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;


fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách, číslo Vašeho bankovního účtu, daňové identifikační číslo.


 5. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?


Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, na základě uděleného souhlasu subjektem údajů nebo pro ochranu oprávněných zájmů správce.


 


Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


6. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?


Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení.


Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací.


7. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?


Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.


8. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?


Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti, každopádně v případě zákonné lhůty pouze po dobu stanovenou přímo právním předpisem.


Osobní údaje jméno, příjmení, adresa, datum narození, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou uchovávány maximálně po dobu 4 let od konce smluvního vztahu se správcem nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou.


Kontaktní osobní údaje, které zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu budeme zpracovávat po dobu 3 let, potom dochází k jejich přepsání novým záznamem.


Osobní údaje, které zpracováváme, abychom mohli dostát povinnostem uloženým nám zákonem, zpracováváme po dobu stanovenou přímo oním právním předpisem, který takovou povinnost ukládá.


Po uplynutí shora uvedených dob, budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.


9. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?


Děláme vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u nás uplatnit.


10. Jak můžete svá práva uplatnit?


Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@compactprague.cz nebo zavoláním na telefonní číslo Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu.


Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům Vám poskytneme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.


Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás budeme informovat.


Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů


Jste oprávněn/a od nás požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od nás požadovat informace zejména o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.


Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v těchto zásadách, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.


Právo na přístup k osobním údajům


Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.


Právo na opravu


Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


Právo na výmaz (právo být zapomenut)


V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Po uplynutí doby nezbytnosti smažeme vaše osobní údaje automaticky, můžete se však na nás se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.


Právo na omezení zpracování


Zpracováváme vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.


Právo na přenositelnost údajů


Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.


Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování


Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.


Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (včetně profilování).


Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů


Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.


Jak nás můžete kontaktovat?


V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat, elektronicky či telefonicky na e-mailové adrese info@compactprague.cz nebo na telefonu 602344642. Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese náměstí Junkových 2870/4, Praha 5, 155 00.


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Dnešního dne, měsíce a roku byl společností:

 

Compact Prague s.r.o., IČO: 27586782,

se sídlem: náměstí Junkových 2870/4, Praha 5, 155 00,

zastoupena jednatelem Ing. Pavlem Stehlíkem,

tel.: 602 344 642, e-mail: stehlik@compactprague.cz

společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka117209

(dále jen“Realitní kancelář“)

 

přijat v souladu se zák.č. 253/2008 Sb., v platném znění, následující

 

Systém vnitřních zásad

 

k zajištění povinností vyplývajících ze zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Tento Systém vnitřních zásad (dále též jako „SVZ“) slouží k zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále též jako „AML zákon“).  Uvedený Systém vnitřních zásad je závazný pro zaměstnance „Realitní kanceláře“ a dále pak pro spolupracující třetí osoby zastupující „Realitní kancelář“ na základě písemné smlouvy o spolupráci či plné moci (dále též jako „makléř“).

 

1.2 K zajištění povinností vyplývajících z výše uvedeného zákona stanovujeme následující postup činností.

 

Obsah:        1 – Úvodní ustanovení                          strana 1

2 – Identifikace účastníků obchodu        strana 1-3

3 – Kontrola klienta                               strana 4       

4 – Podezřelý obchod                           strana 5 - 6

5 – Oznamovací povinnost                   strana 6

6 – Odklad plnění příkazu                     strana 7

7 – Stanovení osoby pro styk s FAÚ      strana 8

8 – Povinnost mlčenlivosti                     strana 8

9 – Archivace údajů                              strana 9

10 – Další povinnosti                            strana 9

11 – Přílohy                                         strana 10-14

 

 

2. Identifikace účastníků obchodu

 

U každého obchodu (obchodem se rozumí: prodej, koupě, zprostředkování prodeje nebo zprostředkování koupě nemovitosti/í) v hodnotě přesahující částku odpovídající ekvivalentu 1.000 EUR  a u obchodu bez ohledu na limit 1.000 EUR, který je vyhodnocen jako podezřelý,  provede makléř identifikaci účastníků obchodu. Identifikace musí být provedena v rozsahu těchto údajů:

 

2.1 Identifikační údaje účastníka obchodu

 

2.1.1 U klienta, který je fyzickou osobou:

- Všechna jména a příjmení

- Pohlaví (není potřeba uvádět, pokud je zřejmé z identifikačních údajů)

- Trvalý nebo jiný pobyt

- Rodné číslo, anebo, nebylo-li rodné číslo přiděleno datum narození

- Místo narození

- Státní občanství

- Jde-li o podnikající fyzickou osobu též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a IČ.

- Druh a číslo průkazu totožnosti, stát popř. orgán, který jej vydal, a doba platnosti průkazu totožnosti.

 

2.1.2 Výše uvedené údaje doporučujeme zajistit pořízením fotokopie průkazu totožnosti, z něhož byly identifikační údaje (jsou-li v něm uvedeny) ověřeny a z něhož byla ověřena shoda podoby klienta s vyobrazením v průkazu totožnosti. Pokud klient odmítne pořízení a uchování fotokopie průkazu totožnosti, osoba provádějící identifikaci klienta zaznamená všechny výše uvedené údaje vypsáním.

 

2.1.3 U klienta, který je právnickou osobou:

- Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo

- Identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraniční u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem údaje jako u fyzické osoby viz výše.

 

2.1.4. Je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem identifikované právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamenají se i její identifikační údaje.2.2 Postup identifikace a identifikační údaje osoby, která jedná jménem klienta

 

2.2.1 První identifikace klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede makléř za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud není v tomto „SVZ“ stanoveno jinak.

 

2.2.2 Při identifikaci klienta, který je

a/ fyzickou osobou, makléř identifikační údaje zaznamená a ověří v průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti. Současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

b/ právnickou osobou, makléř identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby  a v rozsahu podle písmene a/  provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu, je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje (skutečným majitelem se dle „AML zákona“ v této souvislosti rozumí vždy pouze fyzická osoba).

 

2.2.3 Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provede makléř identifikaci zmocněnce podle postupu popsaného výše pod písm. a) a dále z předložené plné moci identifikuje zmocnitele; makléř je povinen zajistit uchování (resp. předání k archivaci) originálu či ověřené kopie takové plné moci.

2.2.4 Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, provede makléř identifikaci zákonného zástupce dle čl. 2 tohoto „SVZ“. Zákonný zástupce doloží makléři identifikační údaje zastoupeného (v rozsahu údajů podle § 5 „AML zákona“).

 

2.2.5 Při dalších obchodech s klientem, který již byl identifikován, ověří makléř vhodným způsobem totožnost konkrétní jednající fyzické osoby. Toto prověření lze provést i bez fyzické přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou.

 

2.2.6 V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech makléř kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta nebo důvodnost výjimky z kontroly klienta a zaznamenává jejich změny.

 

2.2.7 Jestliže makléř při uzavírání obchodu má podezření, že klient nejedná svým jménem, nebo že zastírá, že jedná za třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil plnou moc. Advokát nebo notář může této výzvě vyhovět i tím, že předloží kopii příslušných částí dokladu, ze kterých identifikační údaje klienta zjistil.

 

2.2.8 Klient poskytne makléři informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Makléř je oprávněn pro účely identifikace dle „AML zákona“ pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané údaje k naplnění „AML zákona“.

 

 

2.3. Politicky exponované osoby

 

2.3.1. Za politicky exponovanou osobu se ve smyslu této směrnice považuje:

fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci.

 

2.3.2. Dále se za politicky exponovanou osobu považuje:

- fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě uvedené v čl. 2.3.1.

- je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání  podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená  v čl. 2.3.1., nebo je o ní pracovníku firmy  známo, že je v jakémkoliv jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v čl. 2.3.1.,

- je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v čl. 2.3.1.

 

2.3.3. Skutečnost, zda se jedná či nejedná o politicky exponovanou osobu, zjišťuje makléř.    

 

 

 

 

3. Kontrola klienta

 

3.1. Kontrolu klienta je makléř povinen provádět vždy před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě ekvivalentu 15.000 EUR a vyšší a dále vždy u podezřelého obchodu, před uskutečněním obchodu s politicky exponovanou osobou a dále v době trvání obchodního vztahu.

 

3.2 Kontrola klienta zahrnuje:

- získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,

- zjišťování skutečného majitele, pokud je klient právnickou osobou,

- získání informací potřebných pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně zkoumání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda uskutečňované obchody jsou v souladu s tím, co povinná osoba ví o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,

- přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků.

 

3.3 Kontrolu klienta provádí makléř s náležitou odbornou péčí, a to způsobem a v rozsahu odpovídajícím povaze obchodu a klienta. Rozsah prováděné kontroly klienta tedy odpovídá kategorizaci klienta (např. dle teritoriálního hlediska) a povaze obchodu.

 

 

3.4. Výjimky z povinnosti identifikace a  kontroly klienta

 

Makléř nemusí provádět identifikaci a kontrolu klienta v těchto  případech - pokud je klient :

- úvěrovou nebo finanční institucí,

- zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí na území státu, který jí ukládá rovnocenné povinnosti v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jako ukládá práva Evropských společenství,

- společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropských společenství,

- skutečným majitelem peněžních prostředků uložených na účtu úschov notáře, advokáta, soudního exekutora nebo soudu,

- ústředním orgánem státní správy České republiky, Českou národní bankou nebo vyšším územním samosprávným celkem,

- klientem, kterému byly svěřeny významné veřejné funkce podle předpisů Evropských společenství a Evropské unie,

- klientem, jehož identifikační údaje jsou veřejně dostupné a není důvod pochybovat o jejich správnosti,

- klientem, jehož činnosti jsou průhledné,

- klientem, jehož účetnictví podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace,

- klientem, který je odpovědný buď orgánu Evropské unie nebo orgánům členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, anebo u něhož existují jiné vhodné kontrolní postupy zajišťující kontrolu jeho činnosti.

 

 

 

 

 

 

4. Podezřelý obchod

 

Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat.

 

 

4.1. Podezřelým obchodem v praxi „Realitní kanceláře“ může být například případ, kdy

 

- klient provádí platbu kupní ceny nemovitosti z více různých účtů bez logického vysvětlení takového postupu,

- klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod (nákup nemovitostí a její následný bezprostřední prodej, často i se ztrátou),

- prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,

- klientem nebo jeho skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Seznam států (klasifikace zemí dle FATF) makléř nalezne na stránkách MF ČR -  konkrétně sekce Finanční analytický úřad (dále též „FAÚ“)

- makléř má pochybnosti o pravdivosti získaných informací o klientovi.

 

 

4.2. Za podezřelý obchod se považuje vždy, pokud

 

- klient nebo skutečný majitel je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (§ 2 zákona č. 69/2006 Sb.),

- předmětem obchodu je nebo má být zboží  vůči němuž ČR uplatňuje sankce podle zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí

- klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

 

4.2.1 Pokud makléř vyhodnotí znaky uvedené v č. 4.1. tak, že by se mohlo jednat o podezřelý obchod, oznámí tuto skutečnost neprodleně spolu se zjištěnými identifikačními údaji účastníka (-ů) obchodu a veškerými dalšími okolnostmi případu vedoucímu pracovníkovi „Realitní kanceláře“.

 

4.2.2 Pokud makléř zjistí při realizaci obchodního případu některý ze znaků  podle čl. 4.2. tohoto „SVZ“ ,  oznámí tuto skutečnost vždy neprodleně se všemi zjištěnými identifikačními údaji účastníka/ů obchodu a veškerými dalšími okolnostmi případu vedoucímu pracovníkovi „Realitní kanceláře“.

 

4.2.3 Pokud makléř nebo jiný zaměstnanec „Realitní kanceláře“ provádějící kontrolu klienta zjistí, že klient, nebo osoba jednající jménem či za klienta, je na sankčním seznamu, musí zajistit prostřednictvím vedoucích pracovníků „Realitní kanceláře“ podání Oznámení podezřelého obchodu (dále též „OPO“) na „FAÚ“.

 

4.2.4 Ke zjištění, zda se v osobě klienta jedná o sankcionovaný subjekt nebo předmětem obchodu je sankcionované zboží je třeba provést kontrolu v sankčním seznamu ES, jehož konsolidovanou verzi je možné nalézt prostřednictvím odkazu na www.mfcr.cz/fau. V případě nalezení shody je třeba v přímo použitelném předpise ES, jímž se sankce stanovují, zjistit jaká konkrétní omezení či zákazy se vůči danému subjektu uplatní.

 

 

4.3. Povinnost neuskutečnit obchod

 

4.3.1 Makléř odmítne uskutečnění obchodu nebo uzavření obchodního vztahu v případě, že je dána identifikační povinnost a klient se odmítne podrobit identifikaci nebo odmítne doložit plnou moc, neposkytne potřebnou součinnost při kontrole nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolou klienta, nebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu (zaměstnanec či makléř „Realitní kanceláře“) pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

 

4.3.2 Makléř neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, pokud mu není znám původ majetku užitého v obchodu. Ve všech těchto případech je makléř povinen neprodleně informovat vedoucího pracovníka „Realitní kanceláře“.

 

4.3.3 Makléř neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou bez souhlasu vedoucího pracovníka „Realitní kanceláře“

 

 

5. Oznamovací povinnost

 

5.1 Zjistí-li při jednání s klientem makléř či zaměstnanec cokoliv neobvyklého, co by mohlo naznačovat podezřelý obchod ve smyslu čl. 4 tohoto „SVZ“,  je povinen s tímto zjištěním ihned seznámit osobu pověřenou zajišťováním styku s „FAÚ“ (tedy vedoucího pracovníka „Realitní kanceláře“). Tato osoba nejprve vyhodnotí všechny okolnosti obchodu v přísl. souvislostech a následně posoudí, jedná-li se o podezřelý obchod; pokud ano, učiní, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od zjištění obchodu, oznámení „FAÚ“ (Finančnímu analytickému úřadu). Písemné oznámení zašle formou doporučeného dopisu nebo cenného psaní na adresu:

 

5.1.1 Finanční analytický úřad, PO BOX 675, Jindřišská 14, Praha 1, PSČ 111 21. Další možnosti spojení na Finanční analytický úřad: telefon 257 044 501 nebo 603 587 663 mimo obvyklou pracovní dobu (pracovní dny: 8,00 hod. - 16,00 hod.), fax: 257 044 502, e-mail: fau@mfcr.cz.

 

5.1.2 Oznámení podezřelého obchodu nelze podat telefonicky, faxem, nezabezpečeným elektronickým spojením (běžný e-mail) ani prostřednictvím datové schránky.

 

5.1.3 Další možnosti splnění oznamovací povinnosti – oznámení lze podat písemně nebo ústně do protokolu, a to v místě určeném po předchozí dohodě s „FAÚ“.

 

5.2 Vyžadují-li to okolnosti případu (zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení) oznámí zaměstnanec Realitní kanceláře či makléř (tedy osoba, který v rámci svých povinností vyplývajících z tohoto „SVZ“ a příslušných právních předpisů ke zjištění stavu věci došla) za „Realitní kancelář“ společnost podezřelý obchod na „FAÚ“ neprodleně po jeho zjištění.

 

5.3 Oznámením podezřelého obchodu není dotčena povinnost stanovená ve zvláštním zákoně oznámit skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu.

 

 

 

 

 

 

6. Odklad splnění příkazu

 

6.1 Zajištění plnění povinnosti odložit splnění příkazu klienta podle § 20 „AML zákona“ se ukládá vedoucímu ekonomického úseku „Realitní kanceláře“ ve spolupráci s osobami ad 4) - příkaz klienta týkající se podezřelého obchodu může „Realitní kancelář“ splnit nejdříve po uplynutí  24 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu „FAÚ“, pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním by mohlo být zmařeno nebo podstatně sníženo zajištění výnosu.

 

6.2 Vedoucí ekonomického úseku ve spolupráci s osobami viz ad 4) „Realitní kanceláře“ zajistí odložení splnění příkazu, a to na dobu 24 hodin od doby, kdy „FAÚ“ přijal oznámení. Na odklad splnění příkazu klienta upozorní „Realitní kancelář“ „FAÚ“ v oznámení podezřelého obchodu.

 

6.3 „Realitní kancelář“ splnění příkazu klienta neodloží v případě, kdy odložení není možné, nebo kdy je „Realitní kanceláři“ známo, že by takové odložení mohlo zmařit nebo jinak ohrozit šetření podezřelého obchodu. O splnění příkazu klienta v takovém případě „Realitní kancelář“ ihned informuje „FAÚ“.

 

6.4 Jestliže prověření podezřelého obchodu si pro složitost vyžaduje delší lhůtu,  „FAÚ“ rozhodne:

 a) o prodloužení doby, na kterou se odkládá splnění příkazu klienta, nejdéle však na dobu 72 od přijetí oznámení podezřelého obchodu na „FAÚ“,

 b) o odložení splnění příkazu klienta nebo o zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého obchodu, u povinné osoby, u níž se tento majetek nachází, až na dobu 72 hodin.

 

6.5 Příkaz lze provést až po uplynutí lhůty 24 hodin, na kterou odložila splnění příkazu „Realitní kancelář“ anebo lhůty, na kterou podle § 20 odst. 3 „AML zákona“ rozhodl odložit splnění příkazu „FAÚ“, pokud „FAÚ“ nesdělí v této lhůtě, že podal trestní oznámení.

 

6.6. „Realitní kancelář“ obratem sdělí „FAÚ“ vykonání rozhodnutí „FAÚ“ podle § 20 odst. 3 písm. b) „AML zákona“ o odložení splnění příkazu nebo o zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého obchodu a potvrdí čas, od něhož se počítá běh lhůty podle § 20 odst. 3 písm. b) „AML zákona“. „Realitní kancelář“ dále průběžně podává „FAÚ“ informace o všech podstatných skutečnostech týkajících se majetku uvedeného v rozhodnutí.

 

6.7 Podá-li „FAÚ“ ve lhůtě stanovené výše orgánu činnému v trestním řízení, provede (případně svolí) vedoucí ekonomického úseku „Realitní kanceláře“ příkaz klienta po uplynutí 3 kalendářních dnů ode dne podání trestního oznámení, pokud orgán činný v trestním řízení do konce této lhůty nerozhodne o odnětí nebo zajištění předmětu podezřelého obchodu. O podání trestního oznámení informuje „FAÚ“ kontaktní osobu „Realitní kanceláře“ před uplynutím lhůty, na níž bylo splnění příkazu odloženo. Pokud „FAÚ“ v této lhůtě nesdělí „Realitní kanceláři“, že podal trestní oznámení, „Realitní kancelář“ příkaz klienta prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka provede.

 

 

 

 

 

 

 

7. Stanovení osoby určené k zajišťování průběžného styku s FAÚ

 

7.1 Osobou určenou k zajišťování průběžného styku s „FAÚ“  je za „Realitní kancelář“ vedoucí pracovník: Pavel Stehlík (jméno a příjmení), pracovní zařazení: jednatel, mobilní tel.: 602344642, e-mail: info@compactprague.cz.

 

7.2 V případě nepřítomnosti zajišťuje kontakt s „FAÚ“: …. (jméno a příjmení), pracovní zařazení: …, mobilní tel.: …, tel.: …, e-mail: ….

 

7.3 Vedoucím ekonomického úseku je: Dita Stehlíková (jméno a příjmení), pracovní zařazení: finanční ředitel, e-mail: info@compactprague.cz .

 

 

8. Povinnost mlčenlivosti

 

8.1 Všem zaměstnancům „Realitní kanceláře“, spolupracujícím makléřům „Realitní kanceláře“, stejně tak i dalším třetím osobám, které budou mít informace o podaném Oznámení podezřelého obchodu, se ukládá zachovávat mlčenlivost o Oznámení podezřelého obchodu nebo o úkonech učiněných „FAÚ“ ve vztahu ke třetím osobám, včetně osob, jichž se sdělené informace týkají (výjimky z mlčenlivosti - viz níže).

 

8.1.1 Povinnost mlčenlivosti nezaniká ani skončením pracovněprávního vztahu, dohody o spolupráci uzavřené mezi „Realitní kanceláří“ a makléřem či plné moci zmocňující makléře zastupovat „Realitní kancelář; její porušení je správním deliktem, za který lze podle § 43 „AML zákona“ uložit pokutu až do výše 200.000  Kč, resp. za určitých podmínek až do 1 mil.Kč  (§ 43, odst. 5). Tím není dotčena odpovědnost za škodu, která tím osobě, jíž se vyzrazení týkají, vznikla, ani případná trestní odpovědnost toho, kdo porušil povinnost mlčenlivosti.

 

8.2 Povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat vůči:

- orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací výnosu nebo jedná-li se o splnění oznamovací povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu

- soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se obchodu nebo nároku vyplývajícího z „AML zákona“

- osobám vykonávajícím bankovní dohled

- orgánu oprávněnému podle zvláštního předpisu rozhodovat o odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v případě, že „FAÚ“ předloží podnět k odnětí takového oprávnění

- osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu škody podle tohoto zákona, jde-li o následné oznámení skutečností rozhodných pro uplatnění takového nároku.

 

8.2.1 O uplatnění výjimky povinnosti mlčenlivosti rozhoduje v daném případě statutární orgán „Realitní kanceláře“.

 

 

 

 

 

 

9. Archivace údajů

 

9.1 Údaje získané při identifikaci a kontrole klienta (tedy zejména identifikační údaje, údaje týkající se průkazu totožnosti, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci v případě zastupování na základě plné moci, údaje o tok kdo a kdy provedl v „Realitní kanceláři“ první identifikaci klienta) budou uschovány po dobu 10-ti let od ukončení obchodu a budou uloženy ve spise zakázky. Dále pak budou po stejnou dobu uchovány údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace, tj. zejména smlouvy a doklady o platbách.

 

9.2 Archivaci zajistí makléř nebo pracovník „Realitní kanceláře“, který prováděl identifikaci či kontrolu klienta, postoupením příslušných dokumentů či složek  vedoucímu pracovníkovi „Realitní kanceláře“, který je za archivaci odpovědný.

 

 

10. Další povinnosti

 

10.1 Údaje o obchodech, na něž se vztahuje identifikační povinnost nebo ohledně nichž „FAÚ“ provádí šetření, sdělují na  požádání ve stanovené lhůtě  „FAÚ“ vedoucí pracovník  „Realitní kanceláře“ , který také předkládá  potřebné informace o těchto obchodech, nebo k nim umožní přístup pověřeným zaměstnancům „FAÚ“ při prověřování oznámení a poskytnou informace o osobách, které se jakýmkoli způsobem účastnily takových obchodů.

 

10.2 Vedoucí pracovník „Realitní kanceláře“ je povinen provést školení zaměstnanců a makléřů „Realitní kanceláře“ (stejně tak i třetích osob, které se mohou s podezřelým obchodem setkat před zařazením na jejich pracovní místa),  z této směrnice („SVZ“) a z „AML zákona“, a to nejméně 1x za 12 měsíců.

 

10.2.1 Vedoucí pracovník „Realitní kanceláře“ je povinen evidovat a uchovat obsah školení, účast na těchto školeních (prezenční listinu podepsanou účastníky proškolení); tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let. Obsah školení musí být vedoucím pracovníkem „Realitní kanceláře“ aktualizován a doplňován.

 

10.3. Za provádění kontroly dodržování povinností dle „AML zákona“ je odpovědný vedoucí pracovník „Realitní kanceláře“.

 

10.4. Tento Systém vnitřních zásad byl schválen statutárním orgánem „Realitní kanceláře“.

 

 

11. Přílohy

 

Příloha č. 1 - Seznam rizikových teritorií z hlediska nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti

Příloha č. 2 - Seznam rizikových teritorií z hlediska nebezpečí financování terorismu

Příloha č. 3 - Vzor Oznámení podezřelého obchodu a Sdělení kontaktních informací

 

 

V Praze dne 28.2.2020

 

 

 

………………………………….

Realitní kancelář

 

 

Příloha č. 1 Systému vnitřních zásad: (pozn.: nutné aktualizovat)

 

 

Seznam rizikových teritorií

z hlediska nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti

 

Stát

 

Mezinárodní kód

Andorra

ANDORRA

AD

Anguilla

ANGUILLA

AI

Antigua a Barbuda

ANTIGUA AND BARBUDA

AG

Aruba

ARUBA

AW

Bahamské společenství

BAHAMAS

BS

Belize

BELIZE

BZ

Bolívie

BOLIVIA

BOL

Britské Panenské ostrovy

VIRGIN ISLANDS, BRITISH

VG

Cookovy ostrovy

COOK ISLANDS

CK

Dominikánská republika

DOMINICAN REPUBLIC

DOM

Ekvádor

ECUADOR

EC

Gruzie

GEORGIA

GE

Haiti

HAITI

RH

Kajmanské ostrovy (brit.)

CAYMAN ISLANDS

KY

Kolumbie

COLUMBIA

CO

Kostarika

COSTA RICA

CR

Kyperská republika

CYPRUS

CY

Lichtenštejnské knížectví

LIECHTENSTEIN

LI

Marshallské ostrovy

MARSHALL ISLANDS

MH

Mauricijská republika

MAURITIUS

MU

Monacké knížectví

MONACO

MC

Myanmar (dříve Barma)

MYANMAR (dříve BARMA)

MM

Nauruská republika

NAURU

NR

Nigérie

NIGERIA

RN

Niue

NIUE

NU

Nizozemské Antily

NETHERLANDS ANTILLES

AN

Ostrovy Turks a Caicos (brit.)

TURKS AND CAICOS ISLAND

TC

Panamská republika

PANAMA

PA

Peru

PERU

PE

Ruská federace

RUSSIAN FEDERATION

RU

Samoa

SAMOA

WS

Seychelská republika

SEYCHELLES

SC

Svatá Lucie

SAINT LUCIA

SL

Svatý Kryštof a Nevis

SAINT KITTS AND NEVIS

KN

Svatý Vincenc a Grenadiny

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

VC

Ukrajina

UKRAINE

UA

Vanuatská republika

VANUATU

VU

Venezuela

VENEZUELA

YV

Vietnamská socialistická republika

VIETNAM

VN

Zimbabwe

ZIMBABWE

ZW

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 Systému vnitřních zásad:

 

 

Seznam rizikových teritorií

z hlediska nebezpečí financování terorismu

 

Stát

 

Mezinárodní kód

Afghánistán

AFGHANISTAN

AF

Albánská republika

ALBANIA

AL

Alžírská lidová demokratická republika

ALGERIA

DZ

Etiopie

ETHIOPIA

ET

Filipínská republika

PHILIPPINES

PH

Indonéská republika

INDONESIA

ID

Irácká republika

IRAQ

IQ

Íránská islámská republika

IRAN /ISLAMIC EPUBLIC

IR

Jemenská republika

YEMEN

YE

Korejská lidově demokratická republika

DPRK

KP

Kosovo

KOSOVO

-

Kuba

CUBA

CU

Kypr (severní část)

CYPRUS

CY

Libanonská republika

LEBANON

LB

Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírije

LIBYAN ARAB AMAHIRIYA

LY

Malaysie

MALAYSIA

MY

Maroko

MOROCCO

MA

Mauritánská islámská republika

MAURITANIA

MR

Okupované palestinské území

PALESTINIAN TERRITORY

PS

Pákistánská islámská republika

PAKISTAN

PK

Saúdskoarabské království

SAUDI ARABIA

SA

Somálská demokratická republika

SOMALIA

SO

Spojené arabské emiráty

UNITED ARAB EMIRATES

AE

Súdánská republika

SUDAN

SD

Svatý Tomáš a Princův ostrov

SAO TOME AND PRINCIPE

ST

Syrská arabská republika

SYRIAN ARAB REPUBLIC

SY

Tádžikistán

TAJIKISTAN

TJ

Tuniská republika

TUNISIA

TN

Turecko

TURKEY

TR

Turkmenistán

TURKMENISTAN

TM

Uzbekistán

UZBEKISTAN

UZ

 

 


 


Příloha č. 3 Systému vnitřních zásad:


 


 


 


OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU sp.zn. …/…


 


I. Identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu:


 


…, IČO: …,


se sídlem: …,


zastoupena …,


společnost je zapsána u … vedeného … v …, oddíl …, vl. …,


 


předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku nebo dle průkazu živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání: …


(pouze ten předmět podnikání, který s oznámením souvisí)


 


 


II. Údaje toho, koho se oznámení týká:


 


A) Identifikační údaje fyzické osoby:


 


Jméno, příjmení: …


(ve sporných případech jednoznačně rozlišit jméno a příjmení)


rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození: …


místo narození: …


pohlaví: …


trvalý nebo jiný pobyt: …


státní občanství: …


druh a číslo průkazu totožnosti: …


stát, popř. orgán, který jej vydal: …


doba jeho platnosti průkazu: …


 


B) Identifikační údaje fyzické osoby - podnikatele:


 


Kromě údajů podle bodu A)


obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení: …


místo podnikání: …


identifikační číslo: …


 


C) Identifikační údaje právnické osoby:


 


Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku: …


sídlo: …


identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí: …


u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem údaje podle bodu A), a údaje fyzické osoby podle bodu A) , která jejím jménem jedná v daném obchodu. Je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická osoba, uvedou se i její identifikační údaje.


 


Dále v rozsahu bodu A) údaje fyzické osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámení týká, pokud je v oznamovaném podezřelém obchodu fyzická osoba zastoupena, a vždy v případě právnické osoby.


 


 


III. Popis předmětu a podstatných okolností podezřelého obchodu


 


Oznamovatel uvede předmět a podstatné okolnosti podezřelého obchodu, které jsou mu známy. Podrobně uvede zejména: důvod transakce, který účastník obchodu uvádí; popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti hotovostní platby; časové údaje; čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky ohledně kterých se oznámení podává a všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup; měnu; čím je obchod podezřelý; případně i zjištěná telefonní a faxová čísla; popis a evidenční čísla dopravních prostředků; popis chování účastníka obchodu i jeho společníků a další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci. Případné jakékoli další informace, které by mohly s podezřelým obchodem souviset a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.


 


Přílohy: …


(Součástí popisu jsou kopie všech v oznámení uváděných a s předmětem oznámení souvisejících dokladů, které má oznamovatel k dispozici)


 


 


IV. Informace o provedení či odložení obchodu


 


Oznamovatel uvede, zda a kdy byl obchod proveden či zda byl odložen podle § 20 odst. 1 nebo § 20 odst. 3 zák.č. 253/2008 Sb., případně důvod, proč obchod byl nebo nebyl proveden.


 


 


 


V … dne …


 


 


 


 


…………………………………………


Realitní kancelář


podpis (nebo kód) osoby plnící oznamovací povinnost, která je současně odpovědná za správnost uvedených údajů; kód kontaktní osobě přidělí povinná osoba a tento kód spolu s informací o určení kontaktní osoby podle § 22 zák.č. 253/2008 Sb. předem sdělí FAÚ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SDĚDELNÍ KontaktníCH informacÍ


k oznámení podezřelého obchodu sp.zn. …/…


 


 


jméno, příjmení: …


pracovní zařazení: …


mobilní tel.: …


tel.: …


fax: …


e-mail: …


spojení mimo obvyklou pracovní dobu - tel.: …


 


 


V … dne …


 


 


 


 


…………………………………………


Realitní kancelář


podpis osoby plnící oznamovací povinnost