Informace prodej - nájem

--- STRÁNKA SE UPRAVUJE --- 

Zařizujeme i některé další služby:   překlady textů do mnoha jazyků i exotických

 Zákony: ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY ČR Zajímavé odkazy:   
 Občanský zákoník 40/1964 Sb. Ministerstvo zahraničí mapy , mapy GOOGLE
 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. Ministerstvo zdravotnictví Obchodní rejstřík
 Zákon o vlastnictví bytů 72/1994 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj ARES - seznam právnických a fyzických osob
 Občanský zákoník 89/2012 Sb.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Asociace realitních kanceláří
 Zák. o realit. zprostředkování 39/2020 Ministerstvo spravedlnosti CzechInvest
  Ministerstvo práce a sociálních věcí Centrum pro regionální rozvoj
  Ministerstvo životního prostředí Česká konsolidační agentura
  Ministerstvo dopravy  Agentura pro rozvoj podnikání
  Ministerstvo zemědělství Stránky nejen o legislativě pro podnikání
 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu

 Ministerstvo financí

 Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkuebnictví 
  Ministerstvo obrany Českomoravská zaruční a rozvojová banka
  Ministerstvo vnitra Česká exportní banka
  Ministerstvo kultury Exportní garanční a pojišťovací společnost
  Poslanecká sněmovna Ekologické předpisy
  Senát  
  Vláda ČR  
  Prezident  
  Celní správa 
  Český statistický úřad  

   

                       
POUČENÍ

ve smyslu zákona zák.č. 39/2020 Sb.

(dále jen jako “Poučení”)

realizované ze strany společnosti:

Compact Prague s.r.o.,

IČO: 27586782, se sídlem: náměstí Junkových 2870/4, Praha 5, 155 00,

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, v odd. C, vl. 117209,

tel.: 602344642, e-mail: stehlik@compactprague.cz, www. compactprague.cz

(dále jen jako “Zprostředkovatel”)

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele


kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ)

a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako “Zájemce”)

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ;
 • Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);
 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) - s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 5 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;
 • Návrhy Zprostředkovatelských smluv jsou předloženy na vyžádání v sídle zprostředkovatele;
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednaná - procenta ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.
 • Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy zájemce bude povinen uhradit zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;
 • Provize bude splatná do 14 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem);
 • Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi pokud nebude dohodnuto jinak;
 • Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (Ing. Pavel Stehlík, náměstí Junkových 2870/4, Praha 5, 155 00, tel.: 602344642, email: stehlik@compactprague.cz) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup či pronájem předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

(nutno vyplnit přísl. části textu):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Adresát: ...

se sídlem: ...

e-mail: ..., FAX: ...

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k. ú. ...

Vaše jméno a příjmení: ...

Vaše adresa: ...

Datum: ...

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprostředkovatel pro úplnost uvádí, že zájemce má právo (v případě vzniku sporu se Společností z titulu Zprostředkovatelské smlouvy) navrhnout zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Zprostředkovatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu zprostředkovatele bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru zprostředkovatel odkazuje zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

V Praze dne 13.1.2014

Ing. Pavel Stehlík, jednatel Compact Prague s.r.o.

(Zprostředkovatel)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace pro naše klienty

Vážení, na našich stránkách se snažíme dodržovat určité postupy. Např. ceny nemovitostí nabízených k pronájmu jsou uváděny zpravidla v případě bytů a rodiných domů v Kč měsíčně, u kanceláří  v Kč za m2 měsíčně. V případě prodeje je uváděna celková cena, kterou požaduje prodávající. Dále informace, které jsou u detailů uváděny jsou základní. Pokud není uvedena třída energetické náročnosti nebyl dodán PENB a platí ze zákona třída G.  Bohužel není možné uvést informace úplně všechny z technických a jiných důvodů. Proto preferujeme vždy osobní kontakt s klientem. Pak můžeme lépe vyhovět jeho požadavkům. Ceny za naše služby jsou v běžných případech standardně dány. U případů, které se neřeší běžnými postupy nebo u našich VIP klientů či stálých zákazníků jsou ceny stanoveny individuálně.


Desatero návštěvníka realitní kanceláře

1) Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří. Vyhýbejte se jednotlivcům, slibujícím fantastické nemovitosti a služby.

2) Ve vámi vybrané realitní kanceláři si všímejte jednání jejích pracovníků, vybavení kanceláří, celkové atmosféry. Řekne vám to víc než jakákoli reklama.

3) Vyžadujte komplexní informace o způsobu práce kanceláře, kterou jste si vybrali. Většina z nich má své provozní předpisy, které si pečlivě prostudujte.

4) Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte. Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.

5) Uzavírejte jen takovou smlouvu, ve které se zavazujete akceptovat pouze kupujícího, který splňuje veškeré podmínky prodeje specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě.

6) Dbejte na úplnost zprostředkovatelské smlouvy, vyžadujte přesné znění ve všech jejích ustanoveních, zvláště pak v termínech a provizi. Pokud máte pochybnosti, vyžádejte si před podpisem konzultaci právníka.

7) V případě sepisu kupní smlouvy trvejte na notáři či advokátovi. Jinými osobami psanou kupní smlouvu odmítněte.

8) Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, vyžádejte si doklad o tom, že může tuto nemovitost nabízet. Ušetříte si čas, peníze a zklamání.

9) Kupovanou nemovitost si důkladně prohlédněte, máte-li pochybnosti, konzultujte je s odborníkem. Vyžádejte si doklady k nemovitosti, jakož i veškeré dostupné další informace. Teprve po zvážení všech faktů se rozhodujte.

10) Jednejte seriózně, protože na základě shora uvedených faktů jste si určitě vybrali seriózní kancelář. Pouze za vzájemné důvěry se může podařit dobrý obchod.

  Ing.Ivan Žikeš  

  Viceprezident Asociace realitních kanceláří České republiky 


Charakter smluvního vztahu
mezi kanceláří a klientem nabízejícím nemovitost. Větší a déle působící kanceláře uzavírají v převážné většině případů tzv. exkluzivní smlouvy. Jsou to smlouvy, kterými klient zmocňuje kancelář k výhradnímu zastoupení ve věci prodeje uvedené nemovitosti a zavazuje se, že nebude sám hledat vhodného kupujícího (ani hledáním nepověří jinou realitní kancelář). Zároveň kancelář zmocníte do prodeje investovat vlastní finanční prostředky a docílit tak seriózního obchodu. V podstatě je tento typ smlouvy výhodný pro obě smluvní strany. Klient se nemusí obávat, že by se jednání zbytečně protahovalo, protože i druhá strana má zájem na co nejrychlejším vybavení transakce. A zájemci jsou motivováni jistotou, že tutéž nabídku u žádné další realitní kanceláře nenajdou. Smlouva bez exkluzivity naopak uvedené omezující podmínky neobsahuje. Znamená to, že můžete svoji nabídku svěřit několika realitním kancelářím zaměřeným na odlišné trhy či okruhy možných zájemců. S vědomím, že na téže nemovitosti pracuje několik konkurentů, může být realitní kancelář zainteresovaná na urychleném uzavření transakce a připsání si daného obchodu pro sebe. Zpravidla se ovšem realitní kanceláři zavážete uhradit určité náklady i v případě, že s její pomocí nemovitost neprodáte nebo zakázka nemusí mít pro realitní kancelář takovou významnou prioritu. Takže na zakázce pracuje sice více kanceláří, ale s nižší intenzitou a s nižšími prostředky. Působí zde ovšem i opačná tendence, během času jde cena dolů a prodlužuje se doba, po kterou je nemovitost nevyužitá (vlastník tak každý měsíc může přicházet o své peníze). Řada kanceláří neinzeruje nabízené nemovitosti pod cenou schválenou se zákazníkem a později kanceláře mohou zákazníka přesvědčit, že dostat víc peněz je nemožné. Navíc opakování jednoho inzerátu více realitními kancelářemi v jednom či několika časopisech působí na možné zájemce spíše negativně, mají pocit, že jde o nepříliš atraktivní nemovitost.

Doporučení pro majitele nemovitostí

Pronájmy:

Při pronájmu nemovitosti by měl pronajímatel vždy vědět více informací o budoucím nájemci nežli jen identifikační údaje uváděné v nájemní smlouvě. Pokud se např. v bytě nachází zařízení, je dobré posoudit cenu nájmu a možnost vyššího opotřebení např. chovem zvířat apod. Dále je nutnou podmínkou platného nájemního vztahu uzavřít písemnou smlouvu o nájmu. Ze zákona tato smlouva musí obsahovat určité údaje bez kterých není platná. Ve smlouvě je nutné také stanovit platbu za spotřebu energií a služeb a formu měření energií s následným vyúčtováním. Při nedodržování platební morálky nájemcem je nutné zakročit a domluvit se ihned. Veškeré podstatné záležitosti, které se domluví před podpisem smlouvy nebo za doby jejího trvání, upravit do písemné podoby. Vždy mějte na paměti, že jednání s partnerem je většinou příjemné do doby než nastane nějaký problém. Pokud problém nastane a pokud není protistrana ochotna problém řešit, je vždy dobré použít příslušnou písemnou dohodu. Nájemní smlouvu si vždy důkladně prostudujte. V případě, že návrh smlouvy Vám předloží druhá strana a Vy nejste zběhlý v tomto oboru, nechte si smlouvu posoudit třetí nezávislou stranou. Pokud Vám není něco jasné zeptejte se. Od toho si najímáte realitní kancelář nebo právníka. Za neznalost se nestyďte. Právníci a realitní makléři zase nemusí rozumět dobře Vaší profesi.    

Prodeje:

U prodeje nemovitostí platí hlavní zásada pro majitele v ověření platební schopnosti kupujícího. To je možné provést několika způsoby. Základem ale zůstává zásada, že dokud není zajištěno financování, nepodepisuji platnou listinu, kterou se nemovitost prodává. Tyto záležitosti by měla každá realitní kancelář zajistit. Dále je důležité, aby smlouva, kterou se nemovitost prodává, daruje apod., měla správnou formu a náležitosti. Šetří se tím čas a peníze všech zúčastněných stran. Nemovitost se předává nejdříve při splnění povinností kupujícího. Pozor jste plátci daně z převodu nemovitostí.

Doporučení pro nájemce a kupující 

Pronájmy:

Vždy by Vám měl pronajímatel doložit oprávnění k nakládání s nemovitostí. Tím rozumíme v případě majitele aktuální výpis z katastru nemovitostí u jiných osob plnou moc pro daný účel vystavenou majitelem nemovitosti. Pozor! Je rozdíl mezi nájmem a podnájmem. Důkladně si přečtěte smlouvu. Stejně jako u pokladny "Na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.". Nemovitost si dobře prohlédněte a všechny nedostatky uveďte do předávacího protokolu.

Prodeje :

Opět jako v případě pronájmu chtějte doložit vlastnictví k nemovitosti před podpisem smluv. Nemovitost si důkladně prohlédněte ev. pokud se stavebnictvím nemáte moc zkušeností, nechte si stav nemovitosti posoudit odborníkem.  U pozemků, které chcete pořídit za účelem výstavby objektu, chtějte doložit možnost umístění takové stavby. Než složíte zálohu, zajistěte si financování celé transakce. Záloha může být i nevratná.


Základní právní předpisy, které mají vztah k realitní činnosti (zdroj ARK)


Rozumí se právní přepisy ve znění pozdějších předpisů, uvedena je poslední změna

ÚNOR 2007 

-                  Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, poslední změna z.č. 214/2006 a 315/2006 Sb.

-                  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, poslední změny 79/2006 Sb., 81/2006 Sb. a 308/2006 Sb.

-                  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, poslední změna 107/2006 Sb., 160/2006 Sb. a 315/2006 Sb.

-                  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  (účinnost 1.1. 2007), změna z.č. 585/2006 Sb.

-                  Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, poslední změna 354/2004 a z.č. 444/2005 Sb.

-                  Zákon č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnost, poslední změna z.č. 344/2005 a 444/2005 Sb.

-                  Vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle z.č. 61/1996 Sb., ve znění vyhl.č. 283/2006 Sb.

-                  Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, poslední změna z.č. 171/2005 a 179/2005 Sb.

-                  Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, ve znění N.vl. č. 151/2006 Sb.

-                  Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, poslední změna z.č. 59/2005 Sb. a 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), poslední změna z.č. 53/2004 Sb., 186/2006 Sb. a 342/2006 Sb.

-                  Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí z.č. 265/1992 Sb. a z.č. 344/1992 Sb., poslední změna 163/2001 Sb.

-                  Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí z.č. 265/1992 Sb. a z.č. 344/1992 Sb. (účinnost 1.3. 2007)

-                  Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí , poslední změna vyhl.č.  44/2005 Sb. a 457/2006 Sb.

-                  Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně občanského zákoníku

-                  Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, úplné znění z.č. 440/2005 Sb.

-                  Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách , poslední změna z.č. 315/2006 Sb.

-                  Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, poslední změna z.č. 133/2006 Sb.

-                  Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání

-                  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (účinnost 1.7. 2007)

-                  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

-                  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (účinnost 1.1.2007)

-                  Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

-                  Částka 163/2006 Sb. prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu: č. 498 až 503/2006 Sb.

-                  Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě  (zákon o vyvlastnění) (účinnost 1.1. 2007)

-                  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, poslední změna z.č. 444/2005 Sb. a 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, poslední změna z.č. 1/2005 Sb., 3/2005 Sb., nález US č. 240/2005 a z.č. 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, nález US 272/2005, 531/2005 Sb.

-                  Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, poslední změna z.č. 94/2005 Sb.

-                  Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, poslední změna z.č. 444/2005 Sb. a 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, poslední změna z.č. 444/2005 Sb. a 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, poslední změna z.č. 342/2005 Sb. a z.č. 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, poslední změna z.č. 484/2004 Sb.

-                  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, poslední změna z.č. 257/2004 Sb.

-                  Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 151/1997 Sb., poslední změna vyhl.č.  640/2004 Sb. a 617/2006 Sb.

-                  Vyhláška č. 456/2005 Sb., seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, změna vyhl.č. 468/2006 Sb.

-                  Přehled cenových map staveních pozemků obcí – stav k 30.6. 2006 (Cen. věstník 10/2006)

-                  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, úplné znění z.č. 45/2006 Sb.,poslední změna z.č. 267/2006 Sb. a 29/2007 Sb.

-                  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, poslední změna z.č. 545/2005 Sb. a 109/2006 Sb.

-                  Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, poslední změna z.č. 545/2005 Sb.a 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitost, poslední změna z.č. 342/2005 Sb. a 186/2006 Sb.

-                  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, poslední změna z.č. 495/2005 Sb., 81/2006 Sb. a 264/2006 Sb.

-                  Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, poslední změna z.č. 397/2005 Sb.

-           Zákon č. 39/2020 Sb. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------