O nás

Informace o Compact Prague s.r.o. 

Realitní kancelář Compact Prague byla založena v listopadu 1992 Ing. Pavlem Stehlíkem jako fyzická osoba. V roce 2006 byla založena právnická osoba Compact Prague s.r.o., na kterou byly přesunuty něktré aktivity. Osobní přístup a detailní dlouhodobá znalost trhu jsou cestami k nalezení řešení individuálních potřeb našich klientů. Díky tomu se k nám zákazníci stále vracejí a tím roste každý rok objem realizovaných zakázek.  Za dobu své existence jsme si zajistili významné místo mezi renomovanými realitními kancelářemi a správci nemovitostí.

Našimi klienty jsou některé státní instituce např. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky, zastupitelské úřady, dále advokátní kanceláře, obchodní řetězce, ale i některé VIP soukromé osoby.

Spolupráce s kanceláří Compact Prague je prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných makléřů velmi pohodlná a nenáročná na čas našich klientů. Vzhledem k širokému portfoliu poptávajících a nabízejících jsme schopni potřeby našich zákazníků uspokojit i v nadstandardně rychlém čase vzhledem k trhu. Po obdržení základní informace o zakázce se makléř ihned domluví s klientem na osobní schůzce podle časových možností klienta, pořídí fotodokumentaci a pomůže určit reálnou tržní cenu pokud se klient dobře neorientuje v této otázce. Klientovi je makléř samozřejmě plně k dispozici 24 hodin denně.

V Compact Prague klademe důraz především na vzdělání a sebevzdělávání, přiměřenou jazykovou vybavenost, stavební, právní a daňové povědomí, a v neposlední řadě i na obchodní talent našich zaměstnanců. Stabilní tým s potřebným zázemím a technickou vybaveností na špičkové úrovni vždy byl, je a bude základem poskytování kvalitních služeb našim zákazníkům. Náš tým je založen na vzájemné spolupráci, což nám v kombinaci s dlouholetými zkušenostmi a znalostmi trhu umožňuje uspokojit i náročné požadavky našich klientů.

Zajišťujeme

 •  pronájem a prodej všech typů nemovitostí (v osobním či družstevní vlastnictví) od levných po velmi finančně náročné objekty
 • oceňování nemovitostí (ZDARMA pokud je služba součástí námi realizované zakázky)
 • vypracování znaleckých posudků pro prodej a koupi nemovitostí, dědické říz. či darování (ZDARMA pokud realizujeme související zakázku)
 • poradenská činnost v oblasti realit - ZDARMA
 • marketingové studie
 • zajišťování financování
 • správu nemovitostí včetně VIP správy
 • projektové poradenství
 • údržbu zahrad a menší stavební činnost
 • právní služby
 • bezplatnou úschovu finančních prostředků sloužící k převodu peněz mezi smluvními stranami při transakci, kterou zajišťujeme. Účet je veden u renomované banky se zajištěním. Tato služba je pro klienty nejflexibilnějším, nejlevnějším a nejbezpečnějším způsobem při finalizaci jejich obchodního případu. Samozřejmě pokud smluvní strany požadují úschovu jinou formou, rádi jim vyhovíme službou u notáře nebo banky.

 • Zásady, které dodržujeme:

   • Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.
   • Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta.
   • Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných. Realitní makléř volí takové postupy, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
   • Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce. Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti může realitního makléře zprostit ten kdo jej mlčenlivostí zavázal nebo soud.
   • Realitní makléř spolupracuje s ostatními důvěryhodnými realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř druhého realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
   • Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých) či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.
   • Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje. Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu a tím i svoji osobnost.
   • Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
   • V jednoduchosti je krása a klient tuto jednoduchost ocení i když si nebude uvědomovat kolik práce a osobního odříkání jeho makléř vynaložil. Klient je vždy pouze na prvním místě. 

     Rozsah nabízených úkonů v rámci správy nemovitostí  

    Nabízíme komplexní provádění správy nemovitostí dle požadavku majitele nemovitosti.

    - Administrativní a technická správa nemovitostí 

    - Příprava uzavírání nájemních smluv k bytovým jednotkám i nebyt. prost. ve svěřených nemovitostech a k svěřeným pozemkům dle pokynů vlastníka.

    - Evidence a sledování nájemních smluv, ukončení jejich platnosti na základě pokynů vlastníka.

    - Neprodlené informování vlastníka o uvolnění bytových jednotek a prostor ve spravovaných nemovitostech neprodleně po tom, co se správce seznámil s jejich uvolněním nebo budoucím uvolněním (podle náj. smlouvy) a okamžité zahájení činností pro jejich opětovné obsazení podle pokynů majitele nemovitosti.

    - Předepisování a vybírání nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor v souladu s platnými právními předpisy, případně dle pokynů vlastníka a ve stanovených termínech.

    - Kontrola včasného placení stanoveného nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor.

    - Vymáhání dlužného nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor, vyměřování poplatku s prodlení a podávání návrhu na zahájení soudního řízení.

    - Provádění vyúčtování služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů v termínu nejpozději do smluveného termínu, čímž se rozumí termín doručení nájemcům k připomínkování.

    - Vedení a trvalá aktualizace a archivace technické evidence včetně pasportizace všech spravovaných domů, bytů a nebytových prostor.

    - Zajišťování odečtů poměrových měřidel tepla a teplé užitkové vody vč. rozúčtování v souladu s vyhl. 372/2001 Sb.

    - Řádné a včasné poskytování služeb spojených s užíváním bytů platícím nájemníkům

    - Provádění takových opatření, která povedou k nápravě v případě neoprávněného nakládání s nájemními prostory nebo v případě porušování pořádku a klidu v domě (viz §711, odst.1,písmeno c. Občanského zákoníku).

     - Zprostředkování všech služeb nezbytných pro chod objektů, zajišťování povinností ukládaných právními, bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy.

    - Smluvní zajišťování dodávky médií a servisní činnosti nezbytně nutné pro bezproblémový provoz domů, zejména el. energie, plynu, pevných paliv, vody, tepla a TUV atd.

    - Placení faktur za dodávky spojené s užíváním bytů ve stanovených termínech, kontrola správnosti fakturovaných částek.

    - Zajišťování údržby a běžných oprav nemovitosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů.

    - Zajišťování revizí a pravidelné údržby nebo oprav:

    systémů vytápění a ohřevu vody,
    systému vzduchotechniky a klimatizace,
    kotelny,
    systému měření a regulace,
    elektroinstalace (slabo i silnoproud, trafostanice),
    výtahu,
    garážových vrat a závor,
    hydrantů a hasicích přístrojů,
    rozvodu plynu,
    deratizace a dezinfekce,
    hromosvodů a komínů,
    havarijní pohotovost (garance příjezdu čety do 2 hodin),
    zpracovávání statistických výkazů pro PRE, plynárny a další dodavatelské subjekty, včetně sjednávání odběrových diagramů


    - Zajišťování rozsáhlých oprav ( spolu s vlastníkem, nebo podle jeho pokynů)

    - Výběrové řízení na zhotovitele

    - prověření a podepsání smlouvy o dílo

    - provádění pravidelných kontrol postupu a kvality prací

    - přebírání hotového díla

    - uplatňování případných reklamací

    - Nepřetržitá havarijní služba zajišťovaná kvalitními externími firmami

    - uzavírání nebo připravení návrhu pojistné smlouvy

    - pravidelné placení pojistného podle pojistné smlouvy

    - uplatňování pojistného plnění na pojišťovně

    - pravidelné placení za pronájem pozemku

    - kontrolu platnosti předepsaných revizí

    - vedení účetnictví vlastníka (společenství vlastníků)

    - zajišťování pravidelného úklidu společných prostor domů a pozemků včetně údržby zeleně, nacházející se na pozemcích a chodníků, přiléhajících ke spravované nemovitosti

    Další činnosti podle potřeb vlastníka nebo nájemce nemovitosti včetně pronájmu či prodeje nemovitostí.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ceny jsou stanoveny v případě pronájmu ve výši 1 měsíčního nájmu, v případě prodeje 3-5% z konečné kupní ceny, v případě správy nemovitostí podle požadovaných služeb a typu nemovitostí individuálně (od 90,-Kč/jednotka). 

    Další informace můžete získat v naší kanceláři nebo na tel. 235522526, 602344642 nebo e-mail: stehlik@compactprague.cz